התחברות
צרו קשר
הרשמה לניוזלטר
ה-FEED
רשימת הקריאה שלי
ה-FEED התגובות שלכם באתר!

מס על רווחי הון בבורסה: כך תחשבו תשלומים ותזכו בהחזרים

רווחים בבורסה מניירות ערך ישראלים וזרים, לרבות תשלומי דיבידנדים וריבית, חייבים במס של 25% בעת המכירה. איך מחושב התשלום וכיצד ניתן לקבל החזרים מרשויות המס? מדריך מקוצר

מס על רווחי הון בבורסה

כל מי שמושקע בבורסה, חייב במס בעת מימוש רווחיו. זוהי המציאות הישראלית החל מ-2003, השנה בה הונהג בישראל מס על רווחי הון. הרווחים בבורסה מוגדרים כרווחים חד-פעמיים ומס הכנסה ממסה אותם בניכוי הרווחים האינפלציוניים הנובעים מהשינוי במדד המחירים לצרכן, או השינוי בשער מטבע החוץ. ברשות המיסים מעוניינים לחייב במס רק על עליית ערך אמיתית ולא על עליית ערך שנובעת משינוי בשער החליפין או בשמירה על ערך הכסף (אינפלציה) (ארחיב בהמשך).

חובת תשלום המס ושיעורו חלה באופן אישי ואינה תלויה במיקום הגיאוגרפי שבו נוצר הרווח. לכן, גם מי שבוחר לסחור דרך ברוקר זר בחו"ל, חלים עליו אותם כללי מיסוי וחובה עליו לדווח ולשלם למס הכנסה בסוף שנה על רווח או הפסד מהשקעותיו בחו"ל

יצרנו עבורכם מדריך שיסייע לכם בנושאים כמו איך לחשב רווחים החייבים במס? מהם שיעורי המס? איך מבצעים קיזוזים? ומהו טופס 867.

לפתיחת חשבון מסחר בחבר בורסה, לחצו כאן>>

מס רווחי הון: 25% בעת המימוש

רווחים בבורסה מניירות ערך ישראלים וזרים, לרבות תשלומים (דיבידנדים וריבית), חייבים במס בעת המכירה (מימוש הרווחים) בשיעור של 25% על הרווח הריאלי. בעל שליטה משלם מס בשיעור של 30% על חלוקת דיבידנדים.

חובת תשלום המס ושיעורו חלה באופן אישי ואינה תלויה במיקום הגיאוגרפי שבו נוצר הרווח. לכן, גם מי שבוחר לסחור דרך ברוקר זר בחו"ל, חלים עליו אותם כללי מיסוי וחובה עליו לדווח ולשלם למס הכנסה בסוף שנה על רווח או הפסד מהשקעותיו בחו"ל.

אם נוכה מס במקור בחו"ל - בדרך כלל, ברוקר זר מנכה מס אך ורק מתקבולים - ההפרש בין המס שנוכה בחו"ל למס החל על היחיד בישראל, כולל מס רווחי הון, ישולם למס הכנסה בישראל.

איך עובד מנגנון חישוב המס?

הרווחים מהבורסה נובעים מהשקעה הונית, כלומר: המשקיע מרוויח על השקעתו המקורית. לדוגמה, משקיע שרכש מניה ב-8,000 שקל ומכר אחרי חצי שנה ב-8,500 שקל, הרוויח 500 שקל. לכאורה אמור להיגבות מס על כל ה-500 שקלים שאותו משקיע הרוויח. לפי חוקי מס הכנסה גובים רק על הרווח הריאלי, בניכוי הרווח האינפלציוני. אם, לדוגמא,  מדד המחירים לצרכן עלה ב-2% בתקופה הושג הרווח בסך 500 שקל, מופחתים מסכום זה 160 שקל של "רווחים" אינפלציוניים (8,000 שקל כפול 2%). לכן, מס הכנסה ממסה 25% על הרווח הריאלי בסך 340 שקל. כלומר, מס בסך 85 שקל.

טבלה: שיעורי מס מניירות ערך

8888555112

חישוב מס על ני"ע זרים

בניירות ערך זרים, המס מחושב באופן דומה רק שבמקום לחשב סכום אינפלציוני, מחשבים את השינוי בשער החליפין מרכישת הנייר עד מכירתו.

לדוגמא, אם המשקיע רכש מניה בסכום של 10,000 דולר כאשר שער הדולר עמד על 4.00 שקל ומכר במהלך השנה ב-12,000 דולר כששער הדולר עמד על 4.1, הרווח הנומינלי יעמוד על 9,200 שקל. הרווח הנובע משינוי שער החליפין עומד על 1,000 שקל, לפי 40,000*(4.1-4.0)/4.0, כך שהרווח הריאלי במקרה זה יהיה 8,200 שקל. מסכום זה תגבה רשות המיסים מס בסך 25%, כלומר: 2,050 שקל.

בואו נבדוק כמה תרחישים נוספים:

 1. המשקיע רשם הפסדים, אבל נוצר רווח נומינלי עקב עליית שער החליפין: אם תמורת המכירה עומדת על 9,000 דולר ושער הדולר במכירה הינו 4.2, ההפסד הנומינלי עומד על 1,850 שקל. שיעור עליית שער החליפין עומד על 5%, כך שהרווח משינוי שער החליפין עומד על 2,000 שקל. במקרה זה, מאחר שנוצר הפסד לכן לא ישולם מס, והרווח משינוי בשער החליפין פטור ממס.
 2. למשקיע נוצר רווח נומינלי ורווח במט"ח, אך שער החליפין ירד: תמורת מכירה בסך 12,000 דולר ושער החליפין של 3.8 יוצרים רווח נומינלי של 5,600, הכולל הפסד פטור ממס: 4/(3.8-4) * 40,000 = 2,000 שקל. כלומר, הרווח הריאלי 3,600 חייב במס בסך 25%.
 3. למשקיע נוצר רווח במט"ח והפסד נומינלי בשקלים בשל ירידת שער החליפין: תמורת מכירה של 11,000 דולר ושער החליפין 3.5, יוצרים הפסד נומינלי בסך 1,500 שקל,  מתוכו הפסד הנובע משינוי בשער החליפין שלא יוכר: 4/(3.5-4) * 40,000 =  5,000 שקל. סכום זה גדול מ-1,500 שקל ולכן כל ההפסד לא יוכר למס.
 4. למשקיע נוצר הפסד במט"ח, הפסד בשקלים ושער החליפין ירד: תמורת מכירה 8,000 דולר ושער חליפין 3.5, יוצרים הפסד נומינלי בסך 12,000 שקל, מתוכו הפסד שלא יוכר: 4/(3.5-4) * 40,000 = 5,000 שקל. ההפסד המוכר לקיזוז במס יהיה, במקרה זה, 7,000 שקל.

רכישה ומכירה בשכבות – איך מחשבים את הרווח?

במצב בו השקעה בנייר ערך מורכבת מכמה רכישות (שכבות), שנרכשו במועדים שונים ובמחירים שונים, חישוב הרווח מבוצע על פי שיטת ה-FIFO) First In First Out), שמשמעו "נכנס ראשון -  יצא ראשון".

במילים אחרות: חישוב העלות מתבצע לפי מה שקנינו בתחילה, ללא התחשבות במחיר הממוצע. אם לדוגמא רכשנו 500 יחידות של מניה  בשער 1 שקל ורכשנו בהמשך 500 מניות נוספות בשער 2.5 שקל, השקענו בסך הכול 1,750 שקל ברכישת 1,000 מניות בשער ממוצע של 1.75 שקלים. בסוף השנה מחיר המניה עומד על 1.5 שקל, כלומר: ערך ההשקעה הוא 1,500 שקל, וההפסד הוא 500 שקל. אם לאחר מכן מימשנו 500 מניות במחיר 1.5 שקל למניה, בחישוב לפי שער ממוצע נגרם לנו הפסד ולכן לא נדרש תשלום מס, אבל על פי שיטת FIFO החישוב שונה:

888444

המכירה של ה-500 מניות בסוף השנה נעשתה מתוך המניות שנקנו בשלב ראשון במחיר של 1 שקלים, שעלותה הסתכמה ב-500 שקל, ובסוף שנה מכרנו בהיקף של 750 שקל ( 500 מניות ב-1.5 שקל). מכאן שנוצר לנו רווח של 250 שקל על המכירה הזו, שחייב ב-25% מס. מכירה של  הכמות הנוספת תכניס לנו עוד 750 שקל, אך העלות של הכמות הזו מגיעה מהרכישה השנייה במחיר של 2.5 שקלים, כלומר עלות כוללת של 1,250 שקלים, ומכאן שההפסד יהיה 500 שקל.

בסך הכול, נרשום על שתי המכירות הפסד של 250 שקל: רווח של 250 שקל על המכירה הראשונה והפסד של 500 שקל על המכירה השנייה. במקרה זה, התוצאה תואמת לחישוב ההתחלתי: ערך המניות בסוף שנה 1,500 שקל, עלות ההשקעה 1,750 שקל, כך שרשמנו הפסד של 250 שקל.

קראו עוד במגזין:

 

 

מיסוי קרנות נאמנות

בקרנות נאמנות קיימים שני מסלולי מיסוי: קרן פטורה וקרן חייבת. קרן חייבת משלמת את המס באופן שוטף, המשקיע לא משלם מס בעת מכירת הקרן מכיוון שהקרן בחרה לעשות זאת. במצב זה, השערוך היומי של הקרן מביא בחשבון את תשלומי המס.

קרן פטורה היא קרן הפטורה מתשלום מס שוטף. המשקיע בקרן מחויב בתשלום המס בזמן המכירה, בדומה לכל נייר ערך אחר. רוב קרנות הנאמנות בחרו במסלול קרן פטורה.

מועד תשלום המס וקיזוז הפסדים מועברים

רווח מעליית ערך הנייר ממוסה רק כאשר מתרחש אירוע מס, כלומר: בעת מימוש נייר הערך (מכירה, פדיון, תקבול ריבית או דיבידנד). כל עוד הרווח (על הנייר) לא מומש, לא נדרש תשלום למס הכנסה.

בעת המימוש מחשבים את המס שמגיע לרשות המס, בהתאם לרכישות ולמימושים במהלך כל החודש תוך שמביאים בחשבון כמובן הפסדים (אם יש) בחשבון. בסוף החודש מנוכה המס מהחשבון. במיטב דש המס מחושב מדי יום במקביל להזרמה לביצוע העסקה או רישום התקבול. בהתאם נרשם בחשבון הלקוח מס לשלם או מגן מס (הפסד שלא קוזז).

המס שנגבה מביא בחשבון את כל הפעילות, לרבות ההפסדים. אם מכרתם נייר ערך בהפסד, אתם רשאים לקזז את ההפסד הזה מרווחים עתידיים שייווצרו באותה שנה שבה נוצר ההפסד. מיטב דש יבצע את הקיזוז באופן אוטומטי, כך שלא תשלמו מס עד לגובה מגן המס. הפסד מס (מגן מס) לא יקוזז, אם לא נוצרו רווחים באותה שנת מס.

קיזוז ההפסדים מתבצע גם מול מס ששולם על תשלומי דיבידנדים ותשלומי ריבית, ולא רק מול מס על רווחים מניירות ערך בארץ ובחו"ל.

קיזוז הפסד להעברה - רק עם הגשת דיווח שנתי: אם נוצרו הפסדים בסכום הגבוה מהרווחים, כלומר סיימנו את השנה בהפסד ובמגן מס, כדי שנוכל להעביר את ההפסדים האלו כמגן מס בשנה הבאה עלינו להגיש דוח לרשויות המס. לאחר מכן יש להעביר למיטב דש את האישור ממס הכנסה על הפסדי ההון הצבורים הסופיים. אחרת, מגן המס במערכות מיטב דש יתאפס ולא תוכלו לנצל אותו.

האם אפשר לקזז בין כל סוגי ניירות הערך?

כן. מתאפשר קיזוז מלא בין ניירות ערך זרים לניירות ערך ישראלים. אין הפרדה בין ניירות ערך מסוגים שונים, כך שניתן לדוגמא לקזז רווח מאגרות חוב בחו"ל מול הפסד ממניות בישראל – ולהיפך. הכול אפשרי לקיזוז, אך יש לשים לב כי הקיזוז מתבצע בשקל רווח כנגד שקל הפסד, ללא התחשבות בשיעור מס רווח ההון בגין כל נכס ונכס. כלומר, אם הרווחנו על אג"ח שקלי 2,000 שקל והפסדנו על מניות 1,000 שקל, נשלם 15% מס על ההפרש, משום שהרווח נוצר מאג"ח שקלי. במצב הפוך, כשהרווח נוצר ממניות וההפסד מאג"ח שקלי, נשלם 25% לפי שיעור המס על מניות בגובה ההפרש.

כדאי להכיר: טופס 867 שנתי

טופס 867 מופק על ידי הבנק שבו מתנהל חשבונך ועל ידי מיטב דש. ניתן להפיק ממערכת הספארק את טופס 867 השנתי לקראת סוף חודש מרס, בגין הפעילות של השנה הקודמת. הטופס מרכז את תוצאות פעילות ההשקעה שלך, לצד חיובי המס שנוכו. זה כולל רווחים (או הפסדים) מניירות ערך, רווחים (או הפסדים) מניירות ערך לא סחירים והכנסות מדיבידנד וריבית, כולל בגין פיקדונות בנקאיים.

טופס 867 חשוב לצרכי דיווח למס הכנסה ותביעת החזרים בטופס 1301. הטופס נדרש גם לצורך מילוי טופס אחר, 1344, שבו מחושבים ההפסדים הצבורים להעברה כך שניתן יהיה לקזז אותם בשנים הבאות.  

מי שמנהל מספר חשבונות של ניירות ערך יוכל לקזז את ההפסדים בחשבון אחד כנגד רווחים בחשבון אחר - כל זאת, רק אם יגיש דוח שנתי לרשות המיסים.

האמור לעיל מתייחס ליחידים שאינם חייבים בהגשת דו"ח למס הכנסה, ומי שהיקף פעילותו נמצא מעל רף מסוים (היקף פעילות של 645 אלף שקל – הסכום מתעדכן בהצמדה למדד).

הערות חשובות:

 • אין להסתמך על האמור לעיל כפרשנות מחייבת של הוראות החוק ו/או הוראות רשות המיסים בישראל ואין להציג מסמך זה לצד שלישי כלשהו.
 • המידע המפורט לעיל אינו מחייב את מיטב דש, אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מס ואין להתבסס עליו לצורכי קבלת החלטת השקעה.
 • על כל אדם להתייעץ עם יועץ מס בהתאם לנתונים המיוחדים לו, כגון: עולה חדש, תושב חוזר, פנסיונר וכו'.
 • שיעורי המס המפורטים במאמר זה מתייחסים ליחידים בלבד.
 • חישוב המס על רווח בניירות ערך שנרכשו לפני ה- 01.01.05 ונמכרו החל מ- 2006 ייעשה באופן ליניארי.
 • על מכירת ניירות ערך זרים או תקבולים כלשהם המתקבלים בגינם עשויים לחול מיסים ותשלומים נוספים בהתאם לדיני המס בחו"ל, החלים ביחס לאותם ניירות ערך.

אני רוצה לפתוח חשבון למסחר בבורסה >>

האמור אינו מהווה ייעוץ / שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח.

אהבתם את הכתבה? שתפו עם חברים!
כתבות נוספות שתאהבו
יש שאלות? תשאירו לנו תגובה או הצטרפו לדיון!
 • לפני 4 ימים

  מחפש רואה חשבון שבעזרתו אני יוכל לקבל
  את החזרי מס בהשקעות בבורסה .

 • לפני 1 שבועות

  אך מקזזים מס מרווח מחשבון משותף של 2אחים מהפסד של אחד החשבונות של אחד האחים?

  • לפני 4 ימים

   יהודה שלום,
   תחשיב המס מבוצע ברמת חשבון ולא ברמת ישות בחשבון, כמוכן המערכת אינה מבצעת קיזוזים בין חשבונות גם אם בעלי החשבון זהים
   לא ניתן לפרט במאמר את כל מגוון האפשרויות הקיימות במציאות, הדוגמאות שהובאו הינם לצרכי המחשה
   לשאלות פרטניות ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות 03-7903555

 • לפני 1 שבועות

  האם יש שגיאה בתרחיש 2?
  הרווח הנומינלי הוא 5600 והרווח הריאלי הוא 7600, מתוכו 2000 הוא כתוצאה משינוי שער המטבע. לכן המיסוי צריך להיות על 5600 ולא על 7600, לא כך?

  • לפני 4 ימים

   אכן , טעות סופר - המאמר עודכן

 • לפני 1 חודשים

  אם הפסדתי בשנת 2019 במצטבר
  והרווחתי בשנת 2020 האם ניתן לקבל חזרה את המס בגין קיזוז על 2019?

  • לפני 4 שבועות

   כן אתה רושם הפסד מועבר מדוח 2019

 • לפני 1 חודשים

  חבל שאין תאריך כתיבה נראה מקצועי, אך לא ידוע אם זה מעל שנה הדברים נלקחים מבחינתי בערבון מוגבל עקב תקנות חדשות שיכולות לבוא.

  • לפני 1 חודשים

   המאמר נועד לתת מידע כללי לגבי עקרונות חישוב המס נקבעו בשנת 2003 במסגרת הרפורמה, מאז רק שונו שעורי המס
   כאמור על כל אדם להתייעץ עם יועץ מס בהתאם לנתונים המיוחדים לו, כגון: עולה חדש, תושב חוזר, פנסיונר וכו'.

   הצפייה המיטבית באתר היא באמצעות דפדפן כרום, אז גם ניתן לראות שתאריך המאמר 16/02/2020

 • לפני 1 חודשים

  יש אפשרות לקבל החזרי מס כגון תרומות לפי סעיף 46 על רווחי מניות ?

  • לפני 1 חודשים

   חיים שלום,

   החברה מנכה מס ומקזזת רווחים במישור שוק ההון בלבד
   לצורך החזרי מס על תרומות נא פנה ליועץ מס או רואה חשבון על מנת שיגיש עבורך דוח החזר מס שנתי
   ניתן לקבל סיוע גם במשרדי מס הכנסה באיזור מגוריך

 • לפני 2 חודשים

  אישור ניכוי מס במקור בבקשה

  • לפני 1 חודשים

   שלום,

   ניתן להפיק את טופס אישור על ניכוי מס במקור (טופס 867) מתוך מערכת הספארק
   במידה וצריך עזרה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות 03-7903555

 • לפני 2 חודשים

  תודה על הכתבה.

  אני חושב שיש טעות בתרחיש הראשון של חישוב מס על ני"ע זרים ("המשקיע רשם הפסדים, אבל נוצר רווח נומינלי עקב עליית שער החליפין").
  נכתב שתמורת מכירה של 9000 דולר בשער 4.2 נקבל רווח נומינלי של 1850 שקל.
  אבל שווי המכירה הזו הוא 37800 שקל ולכן זה הפסד נומינלי של 2200 שקל.
  זה היה נכון אם המכירה הייתה ב- 9964.28 דולר, שכן בשער של 4.2 זה יוצא 41850 שקל ואז כל מה שרשום בתרחיש מסתדר.

  האם אני צודק?

  • לפני 4 ימים

   אכן , טעות סופר - המאמר עודכן

 • לפני 3 חודשים

  או במילים אחרות:

  כפי שכתבתם באתר-

  "קיזוז המס עובד גם אם מתרחש בסדר ההפוך בו קודם מתרחש אירוע מס לשלם בגין מימוש רווחים ורק בהמשך השנה בוצע מכירה של נייר ערך בהפסד. במקרה זה, יוחזר המס ששולם בגובה מגן המס שנוצר."

  והשאלה - מתי מתבצע החזר המס בפועל?
  והאם יש צורך בפעולה כלשהיא של המשקיע מול רשות המס או שזה מתבצע אוטומטית , כל עוד מדובר באותו שנת מס?

  תודה מראש על תשובתכם.
  תמיר

  • לפני 3 חודשים

   יובל תודה,
   והחזר המס מתבצע בפועל גם על בסיס יומי או חודשי ?

  • לפני 3 חודשים

   כל עוד מדובר באותה שנת מס, אין צורך בפעולה מצד המשקיע
   כל הפעילות של חיוב וזיכוי מס משתקפת בחשבון הלקוח מדי יום, אם כי הדיווח מאחרוי הקלעים למס הכנסה הוא ברמה החודשית

 • לפני 3 חודשים

  שלום,

  מה קורה במצב שבו שולם מס על רווחים, וחודש לאחר מכן נוצרו הפסדים.

  האם אקבל החזר מס מיד עם מישוש ההפסד?
  או בסוף החודש שבו נוצרו ההפסדים?
  או רק בסוף השנה?
  או רק אם אגיש דו"ח שנתי?

  הכל בהנחה שלא נעשו עוד פעולות בחשבון ואין יותר לא רווחים ולא הפסדים.


  ד.א. האם הכללים המצויינים המאמר זהים לאלה הנהוגים גם בכל הבנקים?

  תודה רבה,
  תמיר

  • לפני 3 חודשים

   כל עוד מדובר באותה שנת מס, אין צורך בפעולה מצד המשקיע
   כל הפעילות של חיוב וזיכוי מס משתקפת בחשבון הלקוח מדי יום, אם כי הדיווח מאחרוי הקלעים למס הכנסה הוא ברמה החודשית.
   אכן, הכללים הנהוגים אצלנו זהים למה שאמור להתבצע בבנקים

 • לפני 4 חודשים

  שלום,
  נדמה לי שבתרחיש 2 "למשקיע נוצר רווח נומינלי ורווח במט"ח, אך שער החליפין ירד" הנוסחה הפוכה. כתוב בטקסט:
  פסד פטור ממס: (3.8-4)/4*40,000 = 2,000 שקל וזה צריך להיות לדעתי:
  פסד פטור ממס: .4/(3.8-4)*40,000 = 2,000 שקל
  במידה ואני צודק אותה טעות גם בתרחישים 3 ו-4.

  • לפני 4 חודשים

   מרדכי שלום,

   הצדק עימך. חל שיבוש במעבר של הנוסחאות להדפסה
   הסעיפים בכתבה יתוקנו

 • לפני 4 חודשים

  מועיל מאוד

  • לפני 4 חודשים

   מופנות אלינו שאלות רבות בנושא.
   שמחתי לעזור

 • לפני 4 חודשים

  האם עמלות מסחר נכללות בחישוב המס?
  למשל אם קניתי מנייה ומכרתי אותה ברווח של 100$, אך לאחר עמלות מסחר נשארתי עם 90$ - האם המס מחושב מהרווח ברוטו המקורי או מהנטו שנותר לאחר העמלות?
  בתודה מראש!

  • לפני 4 חודשים

   טום שלום,

   אכן העמלות נכללות בעלות הרכישות ובתמורה מהמכירות כלומר החישוב מבוצע נטו לאחר עמלות

 • לפני 4 חודשים

  מעניין מאוד

 • לפני 4 חודשים

  יפה מאוד. האם זה רלוונטי רק ללקוחות מיטב דש או גם ברוקרים אחרים?

  • לפני 4 חודשים

   מנחם שלום,
   ציינו במודגש במאמר כלהלן "חובת תשלום המס ושיעורו חלה באופן אישי ואינה תלויה במיקום הגיאוגרפי שבו נוצר הרווח. לכן, גם מי שבוחר לסחור דרך ברוקר זר בחו"ל, חלים עליו אותם כללי מיסוי וחובה עליו לדווח ולשלם למס הכנסה בסוף שנה על רווח או הפסד מהשקעותיו בחו"ל.

   בדרך כלל, ברוקר זר מנכה מס אך ורק מתקבולים - אם נוכה מס במקור בחו"ל, ההפרש בין המס שנוכה בחו"ל למס החל על היחיד בישראל, כולל מס רווחי הון, ישולם למס הכנסה בישראל"

   מהטעמים הללו, בעת ש לקוח פרטי מתלבט האם לבחור בברוקר ישראלי או בברוקר זר עליו לשים לב לנקודות שצוינו.
   כמוכן מפנה אותך למאמר קודם שלי ,"סוחר עצמאי בבורסה? זו רשת הביטחון שלך", המציין יתרונות נוספים לברוקר ישראלי, ובמקרים מסוימים אף ביחס לבנק.
   https://tradingwell.meitavdash.co.il/trading-tips/stock-exchange-trader-this-is-your-safety-net

רוצים לקרוא עוד בנושאים אלו? הירשמו לאתר וקבלו מאמרים נוספים ישירות למייל.
אתם קוראים: מס על רווחי הון בבורסה: כך תחשבו תשלומים ותזכו בהחזרים
Website by: Ekerbase Logo

© 2017 מיטב דש בע”מ
אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך.